Uwaga!

W dniach od 3 lipca do 14 lipca dyżur na Mokotowie ma Przedszkole nr 349 "Barcelonka", które znajduje się przy ul. Barcelońskiej 8. W tych dniach został odwołany dyżur Przedszkola nr 300, przy ul. Portofino 4.

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec –sierpień 2017 r.

 

Data

 

Etap rekrutacji/czynność rodzica

 

 

 

od

 

do

 

 

 

 

 

10 kwietnia

 

26 kwietnia

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających

 

 

 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego

 

 

 

potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie

 

 

 

na dyżury wakacyjne.

21 kwietnia

 

26 kwietnia

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta

 

 

 

w elektronicznym systemie zapisu.

26 kwietnia

 

12 maja

Rejestracja w systemie wniosków

godz. 12.00

 

godz. 12.00

 

o przyjęcie na dyżur.

 

 

 

26 kwietnia

 

15 maja

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur

godz. 12.00

 

godz. 17.00

wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole

 

 

 

pierwszego wyboru lub placówce, do której

 

 

 

aktualnie uczęszcza dziecko.

25 maja

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

godz. 13.00

 

na dyżury wakacyjne.

 

 

 

25 maja

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

godz. 14.00

 

 

 

25 maja

 

16 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka

 

 

 

do dyżurującego przedszkola/oddziału

 

 

 

przedszkolnego, do którego dziecko zostało

 

 

 

zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

 

 

 

21 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych

godz. 13.00

 

na dyżur wakacyjny.

 

 

 

21 czerwca

 

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2017 r.

 

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 10 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

 

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, które nie funkcjonują w danym okresie, mają zapewnione miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są we wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w tych samych terminach (turnusach dwutygodniowych lub miesięcznych).

 

Turnus

Okres dyżuru

 

 

I/II

3 lipca – 28 lipca

I

3 lipca – 14 lipca

II

17 lipca – 28 lipca

III/IV

31 lipca – 31 sierpnia

III

31 lipca – 11 sierpnia

IV

14 sierpnia – 31 sierpnia

 

 

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 

I.          Zasady ogólne

 

1.    Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

2.  We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 

3.    We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 

4.  Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.


II.          Dostęp do systemu zapisów

 

1.    Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne składają do dyrektora przedszkola/szkoły, do którego uczęszcza dziecko, potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne.

 

2.    Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

 

§   hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po otrzymaniu od rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie, o którym mowa w pkt. 1,

 

lub

 

§   hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2017/2018.

 

Należy pamiętać, że przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

3.    Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 

§   uzupełniają dane dziecka,

 

§    wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko:

 

-        turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,

 

-        przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

 

przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru,

§    zapisują wniosek w systemie,

 

§    wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub w placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

 

4.    Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 

§   pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

 

§    wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 

§    informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.


 

 

III.          Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

1.  Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi kryteriami przyjęć.

 

2.    W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji dyrektor przedszkola:

 

-        bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji dziecka (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej),

 

-        wykorzystuje funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiającą losowe ustalenie kolejności kwalifikacji.

 

3.    Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur dostępna jest również z elektronicznym systemie.

 

4.    Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, w wysokości

 

i      na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.


5.

Brak  uiszczenia  opłaty  we

wskazanym  wyżej  terminie  oznacza  rezygnację

 

z  miejsca  w  dyżurującym  przedszkolu/oddziale  przedszkolnym  w  szkole

 

podstawowej.

 

6.

Rodzice/prawni  opiekunowie

dzieci,  które  nie  zostały  zakwalifikowane  na  dyżur

 

do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych mają zapewnione miejsce w innej

 

placówce, w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny

 

należy  zgłosić  się  do  dyrektora  przedszkola/szkoły,  która  dysponuje  wolnymi

 

miejscami.

 

 

7.    Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.

 

Poniżej podajemy Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 

 Dyżur w Przedszkolu Nr 299 "Bernardyńskie Krasnale" - od 14.08.2017r. do 31.08.2017r.

 

Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Terminy dyżurów

 

 

 

 

 

 

 

Turnus I

3 lipca - 14 lipca

 

 

 

 

 

 

 

Turnus II

17 lipca - 28 lipca

 

 

 

 

 

 

 

Turnus I i II

3  lipca - 28 lipca

 

 

 

 

 

 

 

Turnus III

31 lipca - 11 sierpnia

 

 

 

 

 

 

 

Turnus IV 14 sierpnia - 31 sierpnia

 

 

 

 

 

 

 

Turnus III i IV - 31 lipca - 31 sierpnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin dyżuru

Dzielnica

Lp.

Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bemowo

1

Przedszkole nr 336

ul. Siemiatycka 2

22 665-36-16

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bemowo

2

Przedszkole nr 216

ul. M. E. Andriollego 1

22 638-19-41

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bemowo

3

Przedszkole nr 222

ul. K. Wyki 17

22 665-13-66

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bemowo

4

Przedszkole nr 319

ul. Powstańców Śląskich 14

22 664-21-00

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 381

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bemowo

5

w Zespole Szkolno-

ul. S. Szobera 1/3

22 664-56-35

100

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bemowo

6

Szkoła Podstawowa

ul. Zachodzącego Słońca 25

22 487-12-12

95

 

 

nr 357 (3-4 latki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bemowo

7

Przedszkole nr 75

ul. Rozłogi 4a

22 664-24-06

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bemowo

8

Przedszkole nr 337

ul. Reżyserska 19

22 664-39-27

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z Oddziałami

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bemowo

9

Integracyjnymi nr 345

ul. mjr H. Sucharskiego 1a

22 664-87-58

70

 

 

 

 

 

 

w Zespole Szkolno-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 389

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bemowo

10

w Zespole Szkolno-

ul. ppłk W. Szadkowskiego 3

22 837-82-51

125

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny nr 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bemowo

11

Przedszkole nr 402

ul. R. Bailly 11

22 837-91-66

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bemowo

12

Przedszkole nr 406

ul. J. Kaden – Bandrowskiego 8

22 638-24-24

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bemowo

13

Przedszkole nr 98

ul. Legendy 12

22 665-11-60

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bemowo

14

Przedszkole nr 205

ul. K. Irzykowskiego 1

22 665-16-76

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bemowo

15

Przedszkole nr 215

ul. E. Szwankowskiego 3

22 664-16-01

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bemowo

16

Przedszkole nr 390

ul. Secemińska 1

22 638-20-26

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bemowo

17

Przedszkole nr 415

ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112

22 252 29 74

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bemowo

18

Przedszkole nr 63

oddziały zamiejscowe przy ul. gen.T.

22 665-69-33

125

 

Pełczyńskiego 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Termin dyżuru

Dzielnica

Lp.

Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bemowo

19

Przedszkole nr 214

ul. gen W. Czumy 6

22 665-17-58

220

 

im. Janiny Krzemińskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bemowo

20

Przedszkole nr 320

ul. Cokołowa 2

22 664-61-73

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bemowo

21

Przedszkole nr 371

ul. S. Lencewicza 5

22 837-75-44

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bemowo

22

Przedszkole nr 417

ul. Muszlowa 17

22 664-60-06

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Białołęka

23

z Oddziałami

ul. F. Pancera 3

22 614-89-09

75

 

Integracyjnymi nr 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tarchominek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Białołęka

24

Przedszkole nr 192

ul. Liczydło 3a

22 811-90-40

75

 

„Wesoły Pędzelek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Białołęka

25

Przedszkole nr 76

ul. Odkryta 18

22 889-33-36

120

 

im. Warsa i Sawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 64

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Białołęka

26

im. Przyjaciół

ul. Porajów 3

22 811-80-67

150

 

 

 

 

 

Kubusia Puchatka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Białołęka

27

z Oddziałami

ul. Strumykowa 17

22 676-51-95

190

 

Integracyjnymi nr 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Małego Europejczyka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Białołęka

28

Przedszkole nr 414

ul. M. Hemara 8

22 747-10-71

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bielany

29

Przedszkole nr 39

ul. Dorycka 1

22 835-08-09

150

 

„Pod Topolami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bielany

30

Przedszkole nr 364 „Pod

ul. Gwiaździsta 27

22 833-03-91

70

 

 

 

 

 

Tęczą”

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bielany

31

Przedszkole nr 309

ul. H. Ch. Andersena 7

22 663-12-91

120

 

„Baśniowa Kraina”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bielany

32

Przedszkole nr 327

ul. J. Conrada 10a

22 669-72-42

150

 

„Kolorowa Kraina”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bielany

33

Przedszkole nr 236

ul. A. Fontany 2

22 834-65-85

150

 

„Mali Odkrywcy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bielany

34

Przedszkole nr 105

ul. J. Kochanowskiego 10

22 633-01-19

150

 

„Wesoła Stopiątka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bielany

35

Przedszkole nr 181

ul. K. Pruszyńskiego 5

22 834-16-30

100

 

„Wesołe Nutki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bielany

36

Przedszkole nr 346 „Pod

ul. Klaudyny 8

22 833-15-85

180

 

 

 

 

 

Kasztanem”

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bielany

37

Przedszkole nr 301

ul. L. Staffa 7b

22 835-38-73

125

 

„Zaczarowany Świat”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bielany

38

Przedszkole nr 409

ul. L. Tołstoja 2

22 864-61-07

125

 

„Królestwo Maciusia I”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 328

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bielany

39

„Akademia

ul. M. Dąbrowskiej 5a

22 669-78-13

125

 

 

 

 

 

pod Czereśnią”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Termin dyżuru

Dzielnica

Lp.

Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bielany

40

Przedszkole nr 334

ul. Przy Agorze 12

22 834-71-57

125

 

im. „Jasia i Małgosi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bielany

41

Przedszkole nr 268

ul. Przytyk 5a

22 834-35-97

125

 

„Słoneczny Promyk”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bielany

42

Przedszkole nr 49

ul. Skalbmierska 12

22 834-00-12

100

 

„Pluszowy Miś”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bielany

43

Przedszkole nr 306 „Mali

ul. Szegedyńska 13

22 834-82-13

150

 

 

 

 

 

Optymiści”

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bielany

44

Przedszkole nr 272

ul. T. Gajcego 9

22 835-21-57

150

 

im. „Misia Uszatka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Bielany

45

Przedszkole nr 97

ul. Twardowska 23

22 834-13-41

100

 

„Leśna Polanka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bielany

46

Przedszkole nr 287

ul. W. Broniewskiego 81

22 633-64-18

150

 

„Piotrusia Pana”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Bielany

47

Przedszkole nr 271

ul. W. Broniewskiego 93

22 633-38-77

150

 

„Wróbelka Elemelka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bielany

48

Przedszkole nr 308

ul. W. Reymonta 8a

22 663-92-17

150

 

„Krasnala Hałabały”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bielany

49

Przedszkole nr 421

ul. Cegłowska 13a

22 834-08-03

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Bielany

50

Przedszkole nr 422

ul. Brązownicza 17

22 669-62-29

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Bielany

51

z Oddziałami

ul. Wergiliusza 15

22 663-60-69

110

 

Integracyjnymi nr 341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kota Filemona”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

52

Przedszkole nr 28

ul. A. Naruszewicza 15

22 844-16-24

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

53

Przedszkole nr 270

ul. Bełdan 5

22 843-26-32

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Mokotów

54

Przedszkole nr 199

ul. Bukietowa 10

22 844-58-22

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

55

Przedszkole nr 391

ul. Czerniakowska 20a

22 840-31-14

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

56

Przedszkole nr 294

ul. Czerniakowska 50a

22 841-55-86

134

 

„Promyk Czerniakowa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

57

Przedszkole nr 149

ul. Dolna 8

22 851-60-27

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

58

Przedszkole nr 281

ul. Gościniec 53

22 841-43-26

50

 

„Stokrotka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

59

Przedszkole nr 142

ul. J. Dąbrowskiego 25

22 845-03-14

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

60

Przedszkole nr 139

ul. J. Dąbrowskiego 71a

22 845-44-03

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

61

Przedszkole nr 275

ul. J.F. Piwarskiego 5

22 841-22-54

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

62

Przedszkole nr 344

ul. Spartańska 2

22 848-64-87

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

63

Przedszkole nr 284

ul. Jałtańska 8

22 842-32-01

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Termin dyżuru

Dzielnica

Lp.

Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Mokotów

64

Przedszkole nr 140

ul. Kaukaska 2

22 842-36-28

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

65

Przedszkole nr 148

ul. Kazimierzowska 45

22 849-21-91

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 311

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

66

„Sadybiańskie

ul. Króla Jana III Sobieskiego 72b

22 842-46-37

130

 

 

 

 

 

Świerszcze”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

67

Przedszkole nr 196

ul. L.  Nabielaka 18a

22 841-44-75

110

 

„Kraina Misiów”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

68

Przedszkole nr 69

ul. L. Narbutta 65/71

22 849-01-25

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

69

Przedszkole nr 80

ul. Łukowa 4

22 843-95-25

80

 

"Słoneczna Dolinka"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

70

Przedszkole nr 244

ul. Niegocińska 9

22 843-30-49

137

 

„Niegocińskie Skrzaty”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

71

Przedszkole nr 108

ul. Olszewska 7/9

22 646-55-38

110

 

„Tęczowy Promyk”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

72

Przedszkole nr 300

ul. Portofino 4

22 842-46-15

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 299

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

73

„Bernardyńskie

ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13

22 842-25-76

80

 

 

 

 

 

Krasnale”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Mokotów

74

Przedszkole nr 190

ul. Racławicka 30a

22 844-11-74

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

75

Przedszkole nr 83

ul. S. Batorego 35

22 825-90-24

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Mokotów

76

Przedszkole nr 305

ul. S. Bryły 8

22 857-94-15

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Mokotów

77

Przedszkole

ul. Sielecka 26

22 841-16-54

84

 

Integracyjne nr 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

78

Przedszkole nr 67

ul. Sonaty 6a

22 843-97-10

110

 

„Służewiaczek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Mokotów

79

Przedszkole nr 189

ul. T. Lenartowicza 27

22 844 04 27

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Mokotów

80

Przedszkole

ul. T. Lenartowicza 4

22 844-08-29

63

 

Integracyjne nr 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

81

Przedszkole nr 360

ul. Wernyhory 23

22 847-28-88

53

 

„Słoneczny Domek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Mokotów

82

Przedszkole nr 151

ul. Zaciszna 3

22 842-18-14

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Ochota

83

Przedszkole nr 114

ul. gen. M. Langiewicza 1/3

22 825-11-94

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Ochota

84

Przedszkole nr 66

ul. Grójecka 93

22 822-19-48

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Ochota

85

Przedszkole nr 59

ul. Pruszkowska 10

22 823-51-07

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Ochota

86

z Oddziałami

ul. Rokosowska 2

22 822-23-21

110

 

 

 

 

 

Integracyjnymi nr 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Termin dyżuru

Dzielnica

Lp.

Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Liczba miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 315

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Ochota

87

im. Zbigniewa

ul. Sz. Grzeszczyka 2

22 822-71-13

110

 

 

 

 

 

Rychlickiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Ochota

88

Przedszkole nr 176

ul. Trzech Budrysów 24

22 822-57-85

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Ochota

89

Przedszkole nr 255

ul. W. Korotyńskiego 3

22 823-15-16

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Ochota

90

Przedszkole

ul. W. Okińskiego 5

22 823-20-23

80

 

Integracyjne nr 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lipca - 28 lipca

Praga Południe

91

Przedszkole nr 392

ul. Afrykańska 14a

22 617-28-70

115

 

„Wróbelka Elemelka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

lipca - 14 lipca

Praga Południe

92

Przedszkole nr 295

ul. Afrykańska 9

22 617-52-13

115

 

„Kraina Bajek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca - 11 sierpnia

Praga Południe

93

Przedszkole nr 54

ul. Bracławska 8a

22 810-27-40

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Praga Południe

94

Przedszkole nr 235

ul. Chroszczewska 3/5

22 810-59-08

90

 

„Tęczowe Przedszkole”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia - 31 sierpnia

Praga Południe

95

Przedszkole nr 211 im.

ul. Dąbrówki 20

22 617-53-83

90

 

Kubusia Puchatka